{ARGIEF}

Die Wyksleier

Wyke word nie in al die gemeentes op dieselfde manier georganiseer nie.  Sommige gemeentes wys ‘n vrou uit die wyk aan as leier, in ander gemeentes doen die kerkraadsvrou die skakelwerk en gee die inligting deur.  Indien die wyksleier  nie ‘n kerkraadslid of -vrou is nie, moet daar ‘n goeie verstandhouding tussen haar en die kerkraads-egpare wees.

Die wyksleier is deel van ‘n familie wat ons Here saamgestel het, en elkeen het mekaar nodig.  Sy is deur mense gekies om leidster te wees, maar dit is die Heilige Gees wat haar bekwaam maak en ‘n deernis vir haar wyksmense gee.  Sy kan haar werk goed doen as sy ‘n intieme verhouding het met Jesus Christus.

Riglyne vir leiers

Die leier kan die volgende nastreef:

 • Sy streef na ‘n innige en opregte verhouding met haar Skepper.
 • Sy ken elke wykslid en doen gereeld vir elkeen voorbidding.
 • Sy is lojaal teenoor haar wyk en gemeente.
 • Sy lewer nie negatiewe kritiek op die beleid, projekte of algemene werksaamhede van haar gemeente en of sinodale streek nie.
 • Sy woon  byeenkomste by, sodat sy op hoogte kan wees van besluite en ander sake.  Sy spreek haar mening uit oor sake onder bespreking tydens byeenkomste en nooit op straat nie.
 • Sy is nooit dominerend nie, sy begelei haar wykslede na meerdere betrokkenheid.
 • Sy hou haar en die wyk op hoogte van alle kerklike aangeleenthede deur gesprekke, en geestelike lektuur.
 • Sy bly ‘n entoesiastiese medewerker van God in haar wyk.
 • Probeer om die onaktiewe lid nie te vergeet nie.  Skakel periodiek en verneem hoe dit gaan.  Dra aan haar die groete van die ander wykslede oor.  Hou ook vir haar lewend in die gedagtes van die wykslede.
 • Sy  kan alleen vroue in die wyk ken deur haarself bekend te stel en deur elke vrou tuis te besoek.  Hou die besoeke kort en aangenaam, vermy onderwerpe wat spanning kan skep.  Moedig vroue aan om êrens hul deel by te dra, al sou dit net wees om voorbidding te doen.  Op die wyse word die werkslas verdeel en werk die gemeente as ‘n span saam om ‘n doel te bereik.

Die Wyksbyeenkoms

Doel

 • Die wyksbyeenkoms het ‘n definitiewe doel om die gemeente geestelik op te bou en talente saam te snoer tot eer van God en in diens van die naaste.
 • By die wyksbyeenkoms leer vroue mekaar ken en verstaan.  Hulle gesels saam, bid saam, luister saam en drink saam tee.
 • Hoewel informeel van aard en gesellig, is die wyksbyeenkoms nooit ‘n blote sosiale byeenkoms nie.
 • Die wyksbyeenkoms  bied ‘n lieflike geleentheid tot liefdesdiens, waarin elke wyklid ‘n daadwerklike aandeel het.

Begin van die byeenkomste

 • Die wyksleidster  lê besoek af by vroue in die wyk en stel haarself bekend.
 • Sy gesels met die vroue oor hoe ‘n wyk behoort te funksioneer en waarom.
 • Sy beklemtoon die gedagte van hulp aan mekaar en diens aan God, en toon aan wat dit vir ‘n mens persoonlik kan  beteken, ook wat jy vir ander kan beteken.
 • Sy toon ook aan hoe alles kan gebeur sonder dat dit te veel van ‘n mens se tyd in beslag neem.
 • Opvolgbesoeke sal nodig wees.
 • Reël ‘n byeenkoms en nooi die wyk se vroue met die uitdruklike doel om mekaar te leer ken.
 • Moenie teleurgesteld wees as net ‘n paar vroue opdaag nie.  Verduidelik hoe ‘n groep funksioneer en dat die grootte nie van belang is nie.

Tyd en Plek

 • Dit vind op ‘n vasgestelde tyd plaas.
 • Dit word gehou aan huis  van gewillige vrou.
 • Om nuwe intrekkers in te skakel, kan die wyksleidster vra of die vrou nie haar huis beskikbaar wil stel vir ‘n byeenkoms nie.

Wie woon die byeenkomste by?

 • Al die vrouelidmate in die wyk.
 • Haar kerklidmaatskap maak elke vrouelidmaat betrokke by die vrouebediening van die gemeente.

Riglyne vir die byeenkoms

 • Die doelwit van elke byeenkoms is geestelike verryking en dit moet altyd die fokuspunt van die byeenkoms wees.
 • Deeglike voorbereiding voor die byeenkoms is belangrik
 • Gebed is baie belangrik by alle byeenkomste.
 • Stel ‘n paar doelwitte op: Bv.

Om vir mekaar by name te bid.
Gereeld elke maand bymekaar te kom vir bybelstudie en werksrëelings.
In mekaar se vreugdes te deel.
Etes te voorsien waar daar nood of lyding is.
Nuwe intrekkers te besoek en hulle te laat tuis voel
Bejaardes te besoek
Bedag te wees op finansiële en geestelike nood en te help

Evaluering van die byeenkoms

Dit is ‘n gesonde beleid om van tyd tot tyd die werksaamhede van die wyk te evalueer.  Sodoende kan vasgestel word of die wyksbyeenkoms nog aan sy doel beantwoord en of daar in al die behoeftes van die vroue in die wyk voorsien word.

Gee aan elke vrou in die wyk ’n vraelys om, sonder vermelding van naam, skriftelik in te vul.