{ARGIEF}

 

Apostles creed 

VBO Kursus nr 2

Credo vir die lewe:

Oor die betekenis van die Apostoliese geloofsbelydenis vir vandag

Kruis1 

 Aanbieders: Robert Vosloo, Ernst Conradie & Nico Simpson
Stellenbosch,  4–6 Februarie 2014

Die Apostoliese geloofsbelydenis (of Apostolicum) – wat is die betekenis daarvan vir die kerk vandag?
Dié geloofsbelydenis verwoord die hart van die Christelike geloof en het deur die eeue in die liturgie, kategese en lewe van gelowiges neerslag gevind. Maar wat beteken dit om vandag – ook in die lig van hedendaagse vrae – ons geloof in die woorde van die Apostolicum te bely?
Hierdie kursus fokus dan spesifiek daarop om opnuut die waarde en krag van die Apostolicum te herontdek en dit met die intellektuele, kerklike en publieke uitdagings van ons dag in gesprek te bring.

In die kursus sal aan die volgende sake aandag gegee word:

  • Hoe die Apostilicum verband met die belydenis van ons geloof in die drie-enige God hou;
  • Watter uitdagings ons hededaagse konteks aan die verstaan, uitleg en uitleef van die Apostolicum bied;
  • Hoe ons frases soos byvoorbeeld “die Skepper van hemel en aarde”, “gebore uit die maagd Maria”, “ter helle neergedaal het”, “wat opgestaan het die dode” en “die ewige lewe” kan verstaan;
  • Hoe die Apostolicum in die erediens, gespreksgroepe, kategese en ander leringsgeleenthede tereg kan kom

In die kursus word die dokument Die Apostoliese Geloofsbelydenis: ʼn Eietydse uitleg (wat in Oktober 2013 voor die sinode van die Ned. Geref. Kerk gedien het, en waaraan ʼn aantal teoloë uit die Ned. Geref. Kerkfamilie meegewerk het) as basisdokument gebruik. ʼn Aantal ander tekste oor die Apostolicum sal ook beskikbaar gestel word.

Die hoop is dat kursusgangers teen die einde van die kursus

  • groter begrip vir die waarde en krag van die Apostolicum sal hê
  • onder die indruk van die teologiese diepte van die Apostilicum gekom het
  • die Apostilicum in gesprek met hedendaagse vrae en uitdagings sal kan bring
  • die praktiese nut van die Apostilicum vir die gemeentelike lewe sal raaksien

Om in te skryf, kliek hier: