{ARGIEF}

 Interpretasies wat herstel en heelmaak: Die Ou Testament, Etiek en Menswaardigheid

Restorative Readings: The Old Testament, Ethics and Human Dignity
Scroll down for English version

Program / Programme Programme_Restorative Readings

Datum: Woensdag 4 en Donderdag 5 September 2013
Tyd:       8:30 – 16:30
Plek:      Hofmeyr lesingsaal by Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch
Koste:   R60 per dag (R120 vir die volle konferensie)
Kontak / Contact:  Estelle Muller, e-mail em4@sun.ac.za or tel 021 808 3626 before 23 August 2013

As deel van die Fakulteit Teologie se Hoop-Projek wat fokus op die bevordering van menswaardigheid, bied die Dissiplinegroep Ou en Nuwe Testament van die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, in samewerking met Ekklesia en Communitas ʼn twee-dag-konferensie met die tema “Interpretasies wat herstel en heelmaak: Die Ou Testament, Etiek en Menswaardigheid.” 
 Op die eerste dag sal die fokus val op hoe die kerk die Ou Testament as bron kan benut vir besluitneming en die vorming van etiese karakter te midde van kontemporêre morele uitdagings. Dit sal spesifiek op pastors en ander kerkleiers gemik wees.
 Prof Bruce Birch, Dekaan en Professor in Bybelse Teologie by Wesley Theological Seminary sal praat oor “Foundations for Hope in the Midst of Exile” en “Building Exilic Communities of Hope.”
Prof Bruce Birch_Wesley Theol Sem Prof Birch is ʼn geordende United Methodist predikant en het al lesings aangebied en gekonsulteer oor ʼn wye verskeidenheid van denominasionele en ekumeniese gebeure en projekte. Sy publikasies sluit in die boeke What Does the Lord Require?; Singing the Lord’s Song; Let Justice Roll Down: The Old Testament, Ethics and Christian Life; Hosea, Joel, Amos vir die Westminster Bible Companion; To Love As We Are Loved: The Bible and Relationships; en The Predicament of the Prosperous and Bible and Ethics in the Christian Life saam met Larry RasmussenDie volledige program is aangeheg.
 Die koste beloop R60 per dag (R120 vir die volle konferensie) en sluit notas, tee en verversings in – fooie is met registrasie betaalbaar. Middagete is deelnemers se eie verantwoordelikheid. Dit is noodsaaklik om u plek te bespreek – kontak Estelle Muller, e-pos em4@sun.ac.za of tel 021 808 3626 voor 23 Augustus 2013.
 Restorative Readings: The Old Testament, Ethics and Human Dignity
Emerging out of the Faculty of Theology’s Hope project regarding the promotion of human dignity, the Department of Old and New Testament of the Faculty of Theology of Stellenbosch University in conjunction with Ecclesia and Communitas will hold a two day conference on the theme of “Restorative Readings: The Old Testament, Ethics and Human Dignity.” The conference takes place on Wednesday 4, and Thursday 5, September 2013 from 8:30 – 16:30 in the Hofmeyr lecture room at the Faculty of Theology, 171 Dorp Street, Stellenbosch.
 On the first day of this conference, the focus will be on utilizing the Old Testament as a resource for the church in shaping its ethical character and decision-making in the face of contemporary moral challenges. Specifically geared toward pastors and other church leaders, Prof Bruce Birch, Dean and Professor of Biblical Theology at Wesley Theological Seminary will speak on the themes of “Foundations for Hope in the Midst of Exile” and “Building Exilic Communities of Hope.”
 Prof Birch is an ordained United Methodist minister and has lectured and consulted in a wide range of denominational and ecumenical events and projects. He is the author of books like What Does the Lord Require?; Singing the Lord’s Song; Let Justice Roll Down: The Old Testament, Ethics and Christian Life; Hosea, Joel, Amos for the Westminster Bible Companion, and To Love As We Are Loved: The Bible and Relationships.  With Larry Rasmussen he has co-authored The Predicament of the Prosperous and Bible and Ethics in the Christian Life. The programme is attached.
 The conference fee is R60 per day (R120 for the full conference) and includes notes, tea and refreshments – fees are payable at registration. Delegates are responsible for their own lunch arrangements. It is important to book your place – contact Estelle Muller, e-mail em4@sun.ac.za or tel 021 808 3626 before 23 August 2013.