{ARGIEF}

VBO Werkswinkel 11-13 Maart 2008 Stellenbosch
Geestelike leierskap
Laat ek begin deur te sê baie dankie vir Coenie, Braam en almal wat betrokke was by die skep van VBO vir ons predikante. Dit is so nodig om ons ingelig, opgeskerp en bemoedig te hou vir die tyd waarin ons lewe!
Ek lig ‘n paar sake uit wat my besonders geraak het.
Oit was vir my uiters sinvol om my storie as geroepene met die ander manne in my kleingroep te deel. Ek het weer die hand van die Here in my lewe en roeping bemerk en dit het my geloof versterk. Dit was ook geweldig bemoedigend om die ander manne se stories in die groep te hoor! Ek was werklik verras en versterk deur te hoor hoe die Here hulle geroep het en wat Hy besig is om in hulle bedienings te doen. Dit het my hoop vir my eie bediening versterk en ek het sommer ook ‘n paar goeie kontakte opgebou vir die pad vorentoe. Ek kon ook dinge waarmee ons tans in die gemeente besig is met hulle toets en uit hulle ondervindings leer.
Coenie, baie dankie vir die dinge wat jy uit jou hart met ons gedeel het. Die egtheid en deurleefdheid daarvan in jou eie lewe het my opgeval!
Jou paar opmerkings oor Iyding en ‘n dieper vertrou op die evangelie daardeur was vir my ‘n bevestiging van persoonlike geloofslesse wat die Here my leer.
Woorde soos, “Lyding help my onderskei tussen ware en valse hoop” en “ons leef minder uit die Woord van God as wat ons voorgee.” Jou eerlikheid en vaderlike openheid was vir my goed.
Dankie ook vir die lig wat jy op Purves se perspektiewe in verband met Christus se bediening onder ons nou, gewerp het en die kruisiging van ons eie bediening. Die diep geheimenis van die evangelie nl. Christus onder ons, is ‘n geestelike realiteit waarvan ons beslis te min hoor en waarin ons te min glo! Dankie ook vir jou vir jou kinderlike geloof in die Skrif as die Woord van die lewende God! Dit doen my hart goed om te weet daar is leiers in ons kerk wat in hulle hart steeds by die Sola Scriptura staan!
Dan het die belangrikheid van ‘n mentor vir my uitgestaan. Ek besef dit al meer maar moet meer doen om sulke mense in my eie lewe ‘n groter rol te laat speel.
Beter prioritisering en dissipline is nodig.
Jou perspektiewe op ons bediening in ‘n Afrika-konteks het ook sterk met my gepraat. Ek kon nie help om die diep kommer van moeilike dae wat vir hierdie land voorlê in jou te lees nie. Maar, ja, soos reeds gesê, Iyding is nie net sleg nie, dis soms brood nodig! Dit was ook bemoedigend om te hoor dat die senterpunt van die Christendom vir die volgende 50+ jaar in Afrika en Suid-Amerika Iê.
Dankie ook vir jou Braam dat jy die wye veld van leierskap vir ons meer oop gebreek het.
Dit was inderdaad ‘n voëlvlug oor sake waaroor mens baie langer sou kon gesels.
Sake wat my geraak het is dat ons in die kerk soms baie swak leierskap het en dit dan met allerhande verskonings pro beer verbloem. Dit is goed om te weet dat ons as leraars ook leiers is, en dat ons daardie verantwoordelikheid moet nakom na die beste van ons vermoë.
Dit was ook goed om weer te hoor dat ons konteks gedurig aan die verander is en dat dit beteken dat ons ook moet verander. Stagnasie in die bediening is ‘n groot gevaar en kursusse so os die VBO en ander help mens om in pas te bly.
Die gedeelte oor emosionele intelligensie was baie insiggewend. Ja die rooi ligte van uitbranding flikker ook vir my en dit was nodig om dit te verstaan en daadwerklik iets daaraan te doen, sonder om skuldig daaroor te voel! Dis nie so maklik nie!
Ek sal so bly wees as ons kerk meer kan maak van die Sabbatsrus beginsel, waar leraars byvoorbeeld na 10 jaar in die bediening ‘n jaar van rus en input moet neem! Die 2 ure per dag vir 12 weke was ook ‘n rein gedagte en Fanie se gedagtes rondom af tye was goed om van kennis te neem.
Braam ek is ook bly dat ons by die saak van konflik stilgestaan het, omdat dit ‘n baie groot realiteit is binne ‘n makrogemeente! Misverstande, swak kommunikasie, swak leierskap, swak bestuur en vertroue wat geskend is, is dinge waarmee ek baie te doen kry in die bediening.
Ek sal dit baie sinvol vind as ons dalk vorentoe by sake soos die hantering van konflik en El langer kan stilstaan en ‘n bietjie dieper kan werk, met ‘n paar oefeninge in die kleingroep byvoorbeeld.
Nogmaals Braam en Coenie, dankie vir julle insette. Ons het dit nodig en dit was beslis ‘n geslaagde wegspring vir die VBO!
Carel Smith (Suider-Strand)