{ARGIEF}

Verslag aan die Bestuursraad/Bedieningskomitee oor die VBO-werkswinkel oor Geestelike Leierskap gehou te Stellenbosch-Wes op 11-13 Maart 2008
1. Aanbieders en Inhoud
Coenie Burger en Braam Hanekom het die werkswinkel oor die twee en ’n halwe dag aangebied. Coenie Burger het die volgende temas behandel:
 Om weer ja te sê vir Christus en die evangelie
 Om weer ja te sê vir my roeping as predikant
 Om weer ja te sê vir my roeping in my gemeente in Afrika
Braam Hanekom het weer op sy beurt oor die volgende onderwerpe gepraat::
 Basisteorie oor leierskap en die plek van visionering
 Spanne, konflik en kommunikasie
 DVD oor ’n onderhoud met Warren Bennis
 Emosionele intellegensie, selfbestuur en wysheid
Daar was geleentheid vir kleingroepgesprekke waar die aanwesiges in groepe van vyf persone verdeel het vir Wandel in die Woord en vir bespreking rondom die roepingsverhale van die persone in die kleingroep. Die materiaal wat by die VBO-geleentheid uitgedeel is, het ook bepaalde artikels oor leierskap en die rol en funksie van predikante bevat.
2. Persoonlike indrukke en perspektiewe
Dit was goed om die geleentheid by te woon al het ’n mens die indruk gekry dat die aanbiedings nie voldoende met melaar geïntegreer is nie. Die blootstelling, saam-wees en saam-praat was stimulerend en opbouend. Ek het die leesmateriaal interessant en prikkelend gevind. Volgens my eie oordeel sou daar selfs meer leesmateriaal voorsien kon word. Ek het die volgende waardevolle persektiewe uit die aanbiedings en leesmateriaal gekry:
 Craig Dykstra se klem op “multiple intelligences” waaroor die predikant moet beskik. Hy wys ook treffend op die verstaan van die gemeente en die konteks waarbinne die gemeente bestaan.
 Verder het ek die opmerkings oor predikante as “Reflective practititioners, colloborative leaders en formative learners” insigegewend gevind. Die leierskap wat volgens my die kerk benodig word, is juis een van span-leierskap waar elkeen sy/haar gawe ontdek en op die terrein wat die Here uitgewys het, implimenteer. Die predikant is dus ’n leier, maar nie ’n alleenleier of professsionele leier nie. Hy of sy lei saam met ander in navolging van Christus. Hierdie aspek sou ek graag in die gemeente verder wou uitbou.
 John Stott se nadenke oor sy volgelingskap van Christus en die drie oortuigings wat hy oorgehou het, was baie sinvol nl die oortuiiging van prioriteite, gehoorsaamheid en nederigheid. Wat my veral hier getref het, is sy verwysing na Johannes 14:21 waar Jesus sê dat Hy homself aan die wat hom liefhet, openbaar. Sy belofte is dus voorwaardelik nl aan dié wat Hom liefhet.
 Lesslie Newbigin se omskrywing van die gemeente as ’n gemeenskap van lof, waarheid, gemeenskapsbetrokkenheid, manne en vroue wat voorberei word vir die beoefening van die priesterskap van die wêreld en van wedersydse verantwoordelikheid, het my diep laat nadink oor die gemeente waar ek tans werk.. Wat ek graag na die gemeente sou wou terugneem, is dat die gemeente die draers en vertlokers van die evangelie is.
 Wat my persoonlik verder geraak het, was die vraag wat ’n mentor aan ’n predikant gevra wat sy hulp en leiding gesoek het nl “What presently is defining your life?” (In die hoofstuk: Defining One’s Self deur Wesley Granberg-Michaelson) Die gevaar wat hierdie vraag uitwys, is dat dit so maklik gebeur dat ons toelaat dat ons identiteit bepaal word deur wat ons doen, eerder as wie ons is.
 Die vraag in die DVD wat aan Warren Bennis gevra is, het ook by my bly hang nl “Are you enjoying what you are doing?”. Daar is bepaalde aspekte van die bediening wat makliker vreugde verskaf as ander.
 Verder het Coenie Burger se klem op die predikant wat met die Woord besig moet wees en wat bereid moet wees om bepaalde teksverse met ander te deel, ook vir my getref. Braam Hanekom se opmerkings dat leiers goeie luisteraars moet wees, het ook by my aanklank gevind. So ook sy klem dat leiers lief moet wees vir die mense aan wie hulle leiding verskaf.
Oor die algemeen was die VBO- geleentheid sowel as die dagkonferensie wat die voorafgaande Maandag plaasgevind het, opbouend en leersaam.
Monty Sahd