Kliek onder om op YouTube te kyk. Verwys ook na skakels onder die video by "show more". Adissionele inligting vir Predikante en Gemeentes: Coronavirus communitas riglyne  

read more