Narratiewe benadering tot gemeentes

PowerPoint aanbieding, by ring van Albanie in 2003, oor ‘n narratiewe benadering tot gemeentes.  (Konsepte aangepas uit die narratiewe terapie van JF Pienaar: Die begeleiding van ‘n predikant tydens sy mid-lewe: ‘n eko-hermeneutiese perspektief 1996.)

Covid-19 & die Ekonomie

Vir VBO punte:  kontak asb bleibbrandt@sun.ac.za sodat u op Hugenote Kollege se platform kan regisreer om sodoende VBO punte te kan verwerf. Video’s beskikbaar by: Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=VJOzQlqEi2k&t=1580s Video 2:...