{ARGIEF}

Morele waardes het te make met die samelewing as ‘n habitat waarin mense veilig voel en geborge is, en waar ons leef in geregtigheid, vrede en vreugde – ja, ‘n samelewing waar daar respek is vir lewe, die waarheid en vir ander mense en die res van die skepping.

Morele waardes het, benewens habitat, ook met habitus te make. Dit het dus te make met mense se habits, soos die Engelsman se, met ons gewoontes, met ons deugde en met ons karakter.

Deugde verwys na die geneigdhede en inklinasies, die predisposisies en intuїsie om in ooreenstemming met die goeie te handel en om die goeie te beliggaam.

Deugde kan ook as geїnternaliseerde, beliggaamde waardes beskryf word.Ons hang nie net ‘n waarde soos geregtigheid aan nie, ons beliggaam ook geregtigheid, ons praktiseer geregtigheid, ons leef geregtigheid uit, ons is mense van geregtigheid, ons is regverdige mense.

Deugde verwys na die goddelike energie en krag om die goeie te beliggaam. En inderdaad. Efesiers 2 vers 10 stel dit duidelik: …

Mense van deug is ook mense met goeie karakter. Karakter verwys letterlik na die goeie waardes wat by ons ingegraveer is. Hierdie goeie waardes is onlosmaaklik en wesenlik deel van ons. Mense met karakter is mense van eerlikheid en inbors. Hulle is opreg en eg. Hulle begeertes, woorde en handelinge is geїntegreerd. Hulle is dus mense met integriteit, mense wat  betroubaar is, mense op wie jy kan staatmaak.

Sonder mense met deug en karakter kan ons nie nuwe samelewings bou wat waarlik veilige habitatte vir alle mense en vir die natuurlike omgewing  is nie.

Die Griekse filosoof Aritoteles het vier sogenaamde kardinale deugde geformuleer. Dit is die deugde wat kardinaal is, wat die skarnier vorm waarom alle goeie geneigdhede en intuisies draai.Die vier deugde is geregtigheid, wysheid, moed en matigheid. Vanuit godsdienstige tradisies word drie deugde bygevoeg, te wete geloof, hoop en liefde.

Mense met hierdie sort habitus help om daardie soort habitat te bou waar die lewe waarlik blom.

Here, maak ons asseblief  mense van karakter en deug, mense wat help dat Suid-Afrika en die ganse wereld ‘n veilige habitat word, ‘n plek waar lewe blom en floreer!