{ARGIEF}

Tydens die kursus wat hy in Kaapstad aangebied het was dit duidelik dat ons baie kan leer by die “Fresh Expressions Institute” wat ses jaar gelede deur die Anglikaanse en Methodiste kerk in die VK begin is waarvan Bishop Cray die spanleier is.  Intussen het die netwerk uitgebrei met verskeie ander denominasies.

Wat is ‘n fresh expression of church?

Dit verwys na ‘n andersoortige styl van kerkwees vir die veranderde kultuur waarin mense vandag leef. Die doel hiermee is om mense te bereik wat nie deur gevestigde bedieninge (gemeentes)  bereik word nie.  Minstens 1/3 van die inwoners in die VK was nog nooit gedurende hulle leeftyd in enige kerk betrokke nie.  Die Kerkleiding van bg. denominasies is oortuig dat ‘n dubbelloop benadering (mixed economy) gevolg moet word om alle mense te bereik, d.w.s. tradisionele gemeentes sowel as “vars uitdrukkings” van kerkwees.

Die gevolg hiervan was dat daar letterlik honderde “vars uitdrukkings” die afgelope paar jaar deur hierdie beweging ontwikkel is. Net in die Methodiste kerk alleen is die afgelope paar jaar ‘n 1200 nuwe gemeentes begin.

Hierdie “vars uitdrukkings” sluit bv. in: ‘n “Surfer” gemeente op Polzeath strand, ‘n Jeugkerk in ‘n skaatsplankpark, ‘n selkerk in Meyerside polisiestasie, ‘n gemeente in die konferensie kamer van ‘n pub. So is daar letterlik honderde voorbeelde. 
‘n “Fresh Expression” is dus ‘n nuwe geloofsgemeenskap.  Dit is nie ‘n nuwe evangelisasie metode waardeur buitekerklikes bearbei en ingeskakel word by bestaande gemeentes nie. Dit is ook nie ‘n brugbouprojek om mense voor te berei om later by ‘n gevestigde gemeente in te skakel nie.  ‘n Fresh Expression of Church is 

KERK OP ‘N NUWE MANIER

Watter metode word gevolg om Fresh Expression Gemeentes te vestig? 

Die verhaal wat Bishop Cray van so ‘n Fresh Expression vertel het illustreer die metode wat hulle volg om so ‘n bediening te vestig duidelik.

‘n Kerkie wat letterlik teen ‘n bekende “Surfer”strand gestaan het, het nog net twee senior lidmate oor gehad.  Hulle het alles probeer om mense in te trek, maar onsuksesvol.  Op ‘n Sondag kyk hulle uit na die strand en sien die honderde “surfers” en begin navraag doen oor die behoeftes van die surfers.  Storte, toilette en kuier area was ‘n groot behoefte. Die kerkie word omskep om ‘n kuierplek vir die surfers te word waar ‘n verskeidenheid van hulle behoeftes aangespreek word, ook hulle geestelike behoeftes en so ontstaan ‘n nuwe surfer gemeente. 

‘n Belangrike uitgangspunt wat ons met hulle deel, is dat daar nie net een model van nuwe gemeente ontwikkeling is wat in alle situasies toegepas kan word nie. Die proses om sulke bedieninge te vestig word konsekwent toegepas en lyk soos volg:

1.    Luister – Daar word na God en die gemeenskap wat bereik moet word, goed geluister deur tye van afsondering asook met mense te gesels, plekke te besoek en vrae te vra.  Die Heilige Gees word vertrou om behoeftes uit te wys.

2.    Dienslewering – Op grond van die behoeftes word daar op kreatiewe en goedbeplande aksies besluit om die gemeenskap te dien. 

3.    Evangelisasie – Diegene wat gedien word, word ook met die Evangelie bedien.  Die voorbeeld van Christus wat tussen mense kom woon het en daarna met hulle oor die Koninkryk van God gepraat het vorm die teologiese begronding van hierdie proses. (Incarnational Mission)

4.    Dissipelskap – Dit is die begin van ‘n dissipelskapproses wat o.a. beteken om mense in ‘n geloofsgemeenskap op te neem.

In die meeste gevalle word mense eers op hierdie stadium in ‘n erediens opgeneem waar die gemeentelede die styl van die diens bepaal. 

Wat was opvallend van Biskop Cray se aanbieding?

1.    Nasionale Sinodes het die noodsaaklikheid en dringendheid van Nuwe Gemeente Ontwikkeling besef en daarom sterk besluite geneem wat rigtinggewend leiding aan Streekssinodes en Ringe hieromtrent gegee het.

2.    Personeel en ander bronne is beskikbaar gestel om hierdie visie te dra en leiding op grondvlak hieroor te gee.  24 Personeellede hanteer hoofsaaklik die werk van die instituut. 

3.    Op plaaslike vlak is hierdie dubbelloop benadering ook omarm en word dit positief ondersteun deur leraars, kerkrade en gemeentes.   Ruimte word volledig gegee vir sulke ontwikkelings naas gevestigde bedieninge.

4.    Opleiding speel ‘n groot rol in dit wat die afgelope paar jaar gebeur het.  Een dag bekendstellingskursusse word landswyd gedoen, ‘n ses weke kursus word gereeld aangebied en ‘n Een jaar kerkplant kursus vir voornemende kerkplanters.

5.    Ekumeniese samewerking word in hulle funksionering, besluitneming en bediening uitgeleef.

Mag ons in die familie van NG Kerke in SA ook in die volgende 5 jaar getuienisse hoor van honderde Nuwe Gemeente Ontwikkelings.