{ARGIEF}

Gaan loer gerus by die volgende webwerwe in …

  

 ABID
ABID (Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk) ook bekend as die ARGIEF.

 
Communitas
Communitas lewer al vir meer as ‘n dekade fasiliteringsdienste aan gemeentes.
 
Bybel-Media
Hierdie tuisblad bied toegang tot al die produkte en dienste van die volgende instansies wat deel is van Bybel-Media.
 
Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is om bekostigbare Bybels vir almal beskikbaar te stel.
 
Christene.co.za
Ons bied top Suid-Afrikaanse Christelike inhoud. ‘n Omvattende diens waar alle Christene ongeag hul denominasie , welkom sal voel.
 
Christian AIDS Bureau for Southern Africa
CABSA is ‘n diensorganisasie wat vir mense wat met MIV leef in die bres tree. Ons ontsluit die potensiaal van gemeentes om versorgende Christen gemeenskappe te wees wat versoening en hoop bedien in die konteks van die MIV pandemie. / CABSA is a ministry that advocates for people living with HIV. We unlock the potential of congregations to be caring Christian communities ministering reconciliation and hope in the context of the HIV pandemic.
 
CLF
CLF verskaf al meer as 50 jaar lewensveranderende gratis lektuur aan mense wat smag na die Woord van God.
Deo Gloria Books for Africa
Deo Gloria Books for Africa is �n Internetgebaseerde Boekwinkel, wat boeke verkoop deur ons webwerf, spesifiek teologiese literatuur: nuut, tweedehands, asook antikwaries.
Die Bybel in Afrikaans
Welkom by die amptelike tuiste van die 1933/53- en die 1983-vertaling op die Internet.
Die Sentrum vir Christelike Spiritualiteit
Dit is verteenwoordigend van ‘n groot aantal tradisies binne die Christendom en fokus veral op geloofsverdieping deur middel van meditasie en kontemplatiewe gebed.
Extreme Life
Die Extreme Life Opvoedkundige Trust is opgerig om by te dra tot die gesonde ontwikkeling van kinders en jongmense in Suid-Afrika.
Fakulteit Teologie: Stellenbosch
Fakulteit Teologie, Universiteit van Stellenbosch.
Fakulteit Teologie: Pretoria
Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria. Ons doel is om deur middel van kort wetenskaplike artikels die groot en wye w�reld van die teologie nader aan die predikante te bring.
Fakulteit Teologie: Bloemfontein 
Fakulteit Teologie, Universiteit van die Vrystaat.
Gemeentedienste Netwerk
Gemeentedienste Netwerk (GDN) is ‘n omvattende een-stop-toegangspunt tot bedieningshulp vir gemeentes, wat teologies verantwoord, navorsingsgebaseerd en prakties is.
Gospel for Asia
Gospel for Asia is ‘n inheemse sending-organiasie wat al vir langer as 27 jaar sendelinge oplei en kerke in Asi� plant met kantore ook in Suid-Afrika.
Hugenote Bybelinstituut
Ons doel is om elke student toe te rus met ‘n verrykte kennis van die Woord van God, ‘n verskerpte gesindheid van toewyding aan die diens van die Here en ‘n praktiese vaardigheid om vir die Here te werk.
Hugenote Kollege 
Die Hugenote Kollege stam uit drie opvoedkundige instellings wat vroe�r in Wellington bestaan het, nl. die Hugenote-seminarie, die Hugenote-universiteitskollege en Friedenheim.
Institute for healing of memories 
The Institute for the Healing of Memories seeks to contribute to the healing journey of individuals, communities and nations.
Jan Kriel Instituut 
Jan Kriel Instituut – Waar u kan help om ‘n kind met epilepsie of spesiale onderwysbehoeftes ‘n kans te gee.
Kerkbode
Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense.
LIG
LIG :: Naaswenner in CBSA-wedstryd vir Christelike tydskrifte.
NGTT
Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif
Radiokansel
‘n Dinamiese en kragtige Christelike radiostasie wat waarde aan die bre�r Christelike gemeenskap in Suid-Afrika toevoeg.
Sentrum vir Kontekstuele Bediening 
Ons missie is om Christen leiers wat voltyds of deeltyds in die bediening is, toe te rus en op te lei.
Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging
Die Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging (SAKOV) beywer hom vir die bevordering van die Protestantse kerkmusiek in die Afrikaanse kerke en funksioneer as ‘n professionele liggaam in belang van die kerkorrelis.
Woordwyser
Woordwyser – ‘n dag-vir-dag Bybelleesprogram vir 2007.
Durbanville Kinderhuis
Durbanville Kinderhuis lewer met die hulp van God se liefde professionele en ondersteuningsdienste aan sorgbehoewende kinders en hul ouers om hulle weer in gesonde gesinsverband te herenig.
Lux Verbi-BM
Die uitgewer wat omgee wat Christene lees.
Seisoen van Luister
In die Seisoen van Luister fokus ons opnuut op die luister na die sprekende God. Ons slagspreuk is: God praat, leef luisteryk!

SEBIVA
Die Sentrum vir Bybelinterpretasie en �vertaling in Afrika (SEBIVA) se aanlyn-dienspunt vir ernstige eksegete. Hier kan eksegete en vertalers met mekaar in gesprek tree, en mekaar ook van raad bedien.