{ARGIEF}

Formele bronne van teologie

 • Geloof – logos as Godservaring- fides quaerens intellectum (Anselmus/Barth)
 • Rede – logos as nadenke :“theos” + “logos”
 • Konteks – die logos het vlees geword
 • Bybel – die logos as geinspireerde, heilige Skrifte
 • Tradisie – die logos as oorgelewerde waarheid (credo’s, belydenisse)

Bronne van Teologie

Teologie

 • ‘n Nadenke oof God
 • soos in die Skrifte neerslag gevind
 • vanuit geloofservaring
 • in die lig van ‘n bepaalde konteks
 • en bepaalde tradisie

Variasie in teologieë

Tipe teologie bepaal deur toekenning van gewig aan bronne:

 • Tradisie  = Ortodokse/katolieke
 • Skrif = Protestantse
 • Ervaring = Pentekostalistiese
 • Konteks = Politieke- en bevrydingsteologieë
 • Rede = skolastieke

NGK – ‘n hubriede teologiese identiteit-in-wording

 • Skrif:
  • Calvyn en impulse vd Reformasie “sola Scriptura” =  histories-teologiese karakter vd Bybel
  • sonder integrasie van histories-kritiese insigte
  • skerp verdeeldheid/dualismes oor basiese teologiese waarhede en etiese vrae
 • Geloofservaring
  • Calvyn se brandende hart loop deur Skotse piëtisme (sonder Bonhoeffer)
  • navolging van charismatiese liturgieë/innerlike migrasie/religie as ontvlugting
  • korreksie op “intellektuele” geloof
 • Tradisie
  • credo’s + belydenisskrifte (sonder Barth) – onvermoë om Belhar te hoor /belydenisse te integreer
 • Konteks
  • Kuyper se neo-Calvinisme + Warneck se missiologie + Duitse Romantiek = “volksteologie”   (sonder Afrika) – ‘n wit kerk , ekumenies geisoleer

Jesus in die mall?

 • Ekklesio-sentries (tot 1992): “Tutu”
 • Politiek-sentries (1992-1998): “Mandela”
 • Ekono-sentries (1999-vandag): “Ramaphosa”

 

 • Gevolge:
  • Geestelike leiers op agtergrond
  • Kerk fokus op “geestelike” taak
  • Teologie verklein in openbare lewe

Lees hier verder in die PowerPoint of

Blaai hier die Skyfievertoning daarvan.