{ARGIEF}

Die ontrafeling van sosiale probleme is kompleks en antwoorde nie eenvoudig nie. As daar eenvoudige antwoorde op die probleem van armoede was, was dit sekerlik al op die tafel. Die afgelope maande, sedert ons vorige konferensie oor armoede, het die NGK en VGK koppe bymekaar gesit om wel ernstig na die sistemiese oorsake van armoede te kyk. Veralgemening is altyd gevaarlik, maar terselfdertyd is dit soms nodig om `n greep op die problematiek te probeer kry. Na baie gesprekke met kundiges is vier eenvoudige pilare geïdentifiseer waarop armoede onder andere rus. Waarom die kerk so ernstig oor juis hierdie sake is, is omdat van die sake wat geïdentifiseer is, juis sake is wat sonder enige twyfel op die kerk se agenda behoort te wees.
1. Strukturele oorsake
Hier verwys ons veral na makro ekonomiese beleid. Uiteraard is hierdie nie die kerk se kundige gebied nie, maar dit word al duideliker dat daar beter en vrotter ekonomiese beleid is wat op armoede impakteer. Dit veral ook die wyse waarop begrotings hanteer word en beskikbare geld bestee word.
2. Gebrekkige onderwys
Die bou van sosiale kapitaal het een van die grootste uitdagings van ons dag geword. `n Matriek sertifikaat is lank nie meer genoeg nie en dit gaan oor veel meer as net matriekuitslae. Die ontwikkeling van vaardighede en persoonsontwikkeling, die vermoë om te dink en te kan onderskei en veel meer behoort op die agenda te wees. Die kerk is al vir meer as 200 jaar by die onderwys in SA betrokke. Hierdie ideale was deel van die agenda. Die plek ontbreek om in detail op hierdie uitdaging in te gaan. Daar word amper weekliks hieroor in die media gepraat. Een kwessie wat egter dikwels nagelaat word, is die kritieke rol wat die ouerhuis en ouerondersteuning speel in die daarstel van ’n suksesvolle onderwysstelsel van enige aard. Daar is uitsonderings, maar in die reël baar stabiele ouerhuise suksesvolle studente. Ook hier behoort die kerk ’n rol te speel.
.
3. Psigologiese gevangenskap
`n Derde pilaar waarop endemiese armoede swaar steun, is wat ons psigologiese gevangenskap wil noem. Mense se denke bepaal hul lot. Minderwaardigheid, `n slagoffermentaliteit, selfregverdiging en bo alles `n gevoel van hopeloosheid, kan mense inderdaad binne `n armoede kultuur gevange hou. Dit is hier waar die kerk `n enorme rol te speel het. Paulus se woorde in Romeine 12:2: Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, is ook hier van toepassing.
4. Etiese oorsake
Korrupsie, `n gebrek aan dissipline en werketiek en gemeenskapswaardes voed armoede soos kunsmis ook met onkruid. Ons kan armoede maklik toeskryf aan breë algemene vae terme wat oor en oor gehoor word, maar miskien moet ons `n slag reguit praat. Drankmisbruik, buite-egtelike swangerskappe, dwelms, gebrek aan dissipline en veel meer voed ewe-eens armoede.
Die kerk is veronderstel om die bewakers (custodians) van waardes te wees. Laat ons hierdie taak met groot integriteit uitvoer.