{ARGIEF}

Ná CHRISTENDOM:

’n Beskrywing van die huidige tydgleuf in die westerse kultuur waarin die omgewing waarin gemeentes lewe, nie meer die primêre hulpbronne en ondersteuning vir die maak van dissipels van Jesus bied nie. In die plek daarvan ondersteun families, skole en ander openbare instellings die basiese take van die Christelike lewe – dieselfde instellings wat vyandig of ten beste onpartydig is ten opsigte van die lewe van Christelike dissipelskap. Dit is die tyd waarin die kerk vir ’n nuwe era van sending voorberei.

GEMEENTELIKE NAVORSING:

Dit is ’n kenmerkende en relatief unieke aspek van die Vennootskap vir Gemeentelike Vernuwing. Die lede van die Vennootskap word vennote daarin om navorsing oor hulself te doen. Hulle word uitgenooi om nie net dinge goed te doen nie, maar om te verstaan wat hulle geleer het, sodat hulle dit met ander kan deel.

DIE TOEKOMS WAT GOD VIR ONS VERKIES:

Terwyl niemand daarop aanspraak kan maak dat hulle ’n uitgekoopte plekkie het in die toekoms wat God vir ons verkies nie, waag die Vennootskap vir Gemeentelike Vernuwing dit om op grond van Jesus se belofte (om die Heilige Gees te stuur), die kerk in die waarheid te onderhou. Ons glo dat dié belofte nie slegs geld vir massiewe organisatoriese en institusionele strukture van die Kerk nie. Ons glo dit geld ook  spesifiek vir ons gemeentes waar mense rondom die Woord en Sakrament vergader. Die Vennootskap vir Gemeentelike Vernuwing nooi die gemeentes om hulself oop te stel vir ’n proses van geestelike onderskeiding en om van die Heilige Gees te verwag om hulle in die Waarheid te onderhou terwyl hulle soek na dit waarvoor God hulle roep in sending in hulle wêreld. Die Vennootskap nooi hulle uit om nie net globaal te dink nie, maar Teosentries, d.w.s. ’n Godgesentreerde visie vir sending, as hulle plaaslik optree.

LANGTERMYN PLAN:

’n Enkel-blad-per-jaar dokument wat drie tot vyf fokusareas beskryf wat die bestaande sending van die gemeente laat uitbrei. Die dokument versprei die aktiwiteite wat ontwerp is om die Visie vir Sending oor ’n drie tot vyf jaar tydperk te behaal. So ’n plan begin deur te vra wat moet ons oor vier, drie, twee, een jaar van nou doen, en wat moet ons ses maande en ses weke van nou af doen as ons die Visie vir Sending oor vyf jaar gerealiseer wil sien?

MENTORSKAP:

Die gemeentes van die Vennootskap vir Gemeentelike Vernuwing word gevra om dit wat hulle uit die Vennootskap geleer het, te deel. Hulle word bygestaan deur ’n proses van navorsing en oordenking om dit duidelik te maak wat hulle geleer het; asook hoe hulle dit op die beste manier met ander gemeentes kan deel.

GEFOKUS DAAROP “OM GESTUUR TE WEES”:

Gedurende die tyd van Christendom was dit vir gemeentes moontlik om die instandhouding en bevordering van die Europese kultuur as hulle primêre doel te neem, aangesien dit so nou aan Christenskap verwant was. Gemeentes probeer steeds om die hele Westerse agenda te behou en bevorder, eerder as om te fokus op die unieke sending van die Christelike kerk: ’n uitdruklike getuie van die sending van God in Jesus Christus namens die wêreld. Die Vennootskap vir Gemeentelike Vernuwing help gemeentes om hulself te distansieer van hulle afhanklikheid van ’n versplinterde poging om alle aspekte van die westerse agenda te behou, en om hulle eerder te fokus op die toekoms wat God vir hulle verkies.

MISSIE STELLING:

Een of twee kort sinne wat in duidelike terme vir die gemeente stel wat hulle glo is hulle kern identiteit en doel vir hulle bestaan as geloofsgemeenskap.

VENNOOTSKAP VIR GEMEENTELIKE VERNUWING:

’n Vennootskap van gemeentes, aangewese leiers, die Church Innovations Institute en Buvton wat gemeentes ná Christendom wil help vernuwe. Die hoofdoel is om gemeentes by te staan om die toekoms wat God vir hulle verkies, te onderskei en om ’n stap-vir-stap proses te skep om dit te kan bereik.

TELEFOONKRING

’n Telefoon ondersteuningsnetwerk wat tweemaandeliks met elke gemeente se koördineerder konsulteer om probleme aan te spreek, vordering te bespreek en om aandag te skenk aan die geestelike reis van die leiers en gemeente as geheel.

SMART PLAN VAN AKSIE:

’n Dokument wat min of meer een bladsy vir elke fokus area in die 3-5 jaar Langtermyn plan beslaan. Elke SMART Plan van Aksie bladsy bevat die volgende:

  1. Spesifieke, konkrete doelwitte (wat sal gedoen word en wat sal bereik word)
  2. Sending, uitreik fokus (wie sal bedien word, werklike getalle en mense)
  3. Gesag, toestemming en aanspreeklikheid (wie het die gesag om toe te sien dat die werk gedoen word?)
  4. Beskikbare hulpbronne en hulpbronne wat benodig word
  5. Tydlyn vir implementering

VISIONERING VIR OPTREDE EN OPLEIDING:

Fase 2 van die Vennootskap vir Gemeentelike Vernuwing waarin gemeenteleiers deur ’n aksie/refleksie model sal leer hoe om die proses van geestelike onderskeiding te fasiliteer. Daar is twee sessies in die Opleiding vir Visionering vir Optrede: een om die proses bekend te stel en te loods en een om leiers by te staan met die voltooiing van die proses.

VISIE VIR (MISSIE) SENDING:

’n Visie vir sending is een of twee paragrawe wat die prentjie in ons koppe beskryf van die toekoms wat God vir ons verkies, gebaseer op ’n akkurate begrip van God, onsself en ons omstandighede. Aangesien dit op sending gefokus is, beskryf dit aktiwiteite van lidmate oor die volgende drie tot vyf jaar, en word dit oorgedra aan mense wat nie nou lidmate van enige Christelike gemeente is nie. Dié aktiwiteite moet groei uit die kernwaardes van die gemeente en moet die waargenome en in-diepte behoeftes dien van lede van die gemeentes wat nie aan die gemeente behoort nie. Die persone wat bedien word, moet ervaar dat dié aktiwiteite waarde tot hulle lewens toevoeg. Bondig saamgevat, dis ’n beskrywing van lidmate van die gemeente wat na sentraliseer en omgee: Sentraliseer na die kern van hulle eie geloof, en omgee vanuit daardie kern vir die mense rondom hulle wat kerklos leef.