{ARGIEF}

Kom ons skep ruimte vir koinonia
‘n Gespreksdokument om die Koinonia-plafon in die gemeente te lig
Frederick Marais

 

Dit gebeur so maklik dat ons die program of die resep verabsoluteer in die bediening en vergeet waarom ons daarmee besig is in die gemeente.  Kleingroepe is ‘n metode waarop die gemeente ruimtes kan skep waarbinne koinonia kan plaasvind, maar dit bly net ‘n metode en nie ‘n doel insigself nie.  Dt is belangrik om dit te onthou in ons poging om ruimte te skep sodat koinonia kan plaasvind.

 

Ons kan nie koinonia skep deur ons bediening nie,ons kan alleen ruimtes oopmaak sodat die goddelike gebeure wat ons koinonia noem kan plaasvind. Die waarheid is dat ons nie koinonia kan skep nie, ons kan ons oopstel om dit van God te ontvang. Koinonia is in die eerste plek ‘n manier waarop God na ons toe kom.  Saam met die ander bedieninge vorm dit deel van die kragveld, die energie wat ontstaan wanneer gemeentes binne die kragveld van die Gees lewe.  Ons taak is dus nie om dit te skep nie maar om die koinonia-energie wat die Gees skep te volg en ons bediening daarmee daarop te rig. Hierdie oopstelling van die gemeente se bediening vir die dinamiese werk van die Gees kan ons herken uit ‘n aantal Bybelse perspektiewe of kwaliteite van liefde(Kragveld:232ev):
Ons moet ander liefhe soos wat die Vader en veral Christus ons liefhet.(1Joh41-17) Christus is beide die bron van ons liefde- liefde kom immers van God- maar ook die leermeester oor wat dit beteken om lief te he(Fil2) Ons lief te he en te sorg vir ander is nie ‘n keuse nie, dit is ‘n opdrag wat dissipels ontvang indien hulle in navolging van Jesus Christus leef:
 Dit beteken dat die grense van ons liefde ge-herdefinieer word. Wat besonders is aan Christelike liefde is dat dit begin daar waar gewone menselike liefde ophou. Christelike koinonia is nie ‘n mislukking wanneer daar konflik ontstaan nie.  Dit is anderkant die konflik of die verskeurdheid wat ons opgeroep word om lief te he.  Dit is maw nie liefde wat begrens word deur enige vorm van natuurlike aangetrokkenheid of eendersheid nie, maar wat juis oor gense liefhet.  Dawid Bosch het op ‘n keer gese, ons ontmeot God wanneer ons grense oorsteek. Koinonia sluit dus op ‘n besondere manier die vreemdeling en die verontregte in. In ons samelewing beteken dit dat ons die grens tussen
o Kulture
o Taalgroepe
o Ekonomiese stande
o Generasies
o Geslagte sal moet leer oorbrug.
 Christus herdefenieer ook die intensiteit en radikaliteit van ons liefde. Christus se liefde vra selfverloening en die bereidheid om die kruis op te neem vir ander. Om laste te dra, om nie aan ou eie belang te dink nie, om bereid te wees om soos Christus jou lewe af te le vir ander, is alles deel van hierdie radikaliteit.
 Paulus moedig ons verder aan om eg en opreg te wees in ons liefde en sorg aan ander mense.
Ons taak is dus om ruimtes oop te maak vir waarbinne koinonia kan plaasvind. Ons het vier sisteemmerkers ge-identifiseer wat onderstuenend is tot die bou van ‘n koinoniakulutuur in die gemeente.

Om die koinoniale-pafon te lig moet  ons die volgende pilare verstrek:

Leierskap

 

 

 

 

 

 

 

Strukture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaksiepatrone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samekomste