{ARGIEF}

Frederick,Andre en Ferdinand,
Dit is sekerlik nie moontlik om jouself emeosioneel los te maak van jou roeping as predikant nie.( tensy jy dalk wil neig na die oosterse mistieke ervarings van die velerlei godsdienstige gebruike wat hierdie mense het nie)
Verbeel jou….Paulus of Petrus en elke ander Bybelfiguur ,maak hom los van sy emosie……onmoontlik sou ek dink,bloot nie moontlik nie omdat God ons as emosionele wesens geskep het ?
My standpunt rondom hierdie hele aspek is dat daar soveel van die sekulere in die Kerk opgeneem word,dat dit moeilik word vir lidmate om te onderskei tussen wat van God af kom,via die Dominee en wat nie.
So word en is dit ook moeilik vir Dominees om te onderskei tussen wat regtig van waarde is en wat nie.
Die goed van Covey bv. is deurspek met dit wat in die mormoonse geleer word en net so die boeke van Eugene Peterson en al die ander.
Daar is toenemend n neiging in die Kerk dat ons as Christen gelowiges al meer ‘tolerend ‘behoort te wees teenoor die wat dan nou buite die Christelike geloof staan ,dat daar meer en meer van die mense se stelling en sienings in preke deurkom.
Die noodwendige gevolg is dat Dominees ,nie meer so seker is oor hulle roeping en alles wat daarmee gepaard gaan nie !
Die insette wat hulle kry uit al die ‘vreemde ‘leesstof is werklik baie en dit kan verwarring veroorsaak en twyfel bring.
Verder sal dit dan volg dat die dominees ,wat natuurlik ook mense is, wat seerkry en ook na geesgenote sou soek,hulself wend na sielkundiges vir hulp en toenemend lees van wat buite die Woord aan die gang is…..dis nou deur skrywers van al die boeke wat so nougeset geraadpleeg word .
Net nog iets oor byvoorbeeld Rick Warren se boeke……Die man raadpleeg 15 verskillende vertalings en parafrases om die stelling wat hy maak,te ondersteun….hy haal tekse onvolledig aan en baseer dan sy afleidings en/of aanbevelings daarop. Dit net in kort.
Die vraag ontstaan nou……kan ons enigsins hierop peil trek? Mag ons dit deurvoer na die gemeentelid toe en dan glo /hoop dat ons bydra tot sy siele saligheid en ook sy groei in Christus.?
Ek het op n keer n gesprek met n Prof gehad oor die goed en in sy eie woorde “ortopraksie oorroep ortodoksie”..
Wat vir n stelling is dit.? Daaruit kan jy aflei dat die leerstelligheid van die Woord sekonder is , en as dit dan is, waar kry ek dan my riglyn om my lewenswandel aan te speek en te verander en al meer aan Christus gelykvormig te word. ?
Vriende, deur my inset wil ek julle nie ontstel,nog meer oor julle roeping laat twyfel, bydra tot die pyn wat julle meer of minder dikwels ervaar, die gebrek aan gespreksgenote wat julle het, ens ens nie.
Dat julle n taak het wat net in en deur God se Genade ,gedoen kan word,is so.
Wat wel vir my bekommerinswaardig is,is die die stelling dat
“Dit is nie vir my moeilik om met jou saam te stem dat die Woord die belangrikste bron is vir die her-ontdekking van ons roeping nie. Ek dink egter nie dat die enigste stem is nie.”
en
“Oor Covey, ja ons is deeglik bewus van die feit dat hy ‘n Mormoon is. Maar dit is nie die rede waarom ons sy materiaal gebruik nie. Ons gebruik dit, omdat dit internasionaal bekende en erkende materiaal is in die ontwikkeling van leierskap. Buiten Covey is daar vele ander teorieë en insigte van skrywers wat ons gebruik wat nie uit die gereformeerde of selfs christelike tradisie kom nie. Daar is wonderlike insigte uit die ekumene en sekulêre literatuur wat ons help met hierdie en ander kursusse.”
Moes ons as Kerk,dan nie in die tyd wat verby is, ons eie Woord gebaseerde opleidings materiaal daar gestel het nie ?
Wat word dan van die stellings wat God self in die Woord maak oor Christus se algenoegsaamheid en Judas se vemaning om te stry vir die geloof wat aan ons oorgelewer is ?
Die probleem kom as ons toelaat dat dinge wat naby aan die waarheid is ,in die Kerk in kom en oorgeneem word deur ons as Christene en dan as waarheid verkondig word. Die subtiliteit van dit wat besig is om in die Kerk te gebeur ,kan nie onderskat word nie.
Dit bring mee dat die Kerk nie meer so n sterk stem het soos wat dit veronderstel is om te he nie. Kan ons nog regtig se “SO SE DIE HERE”
Hierdie onderwerp is nie naastenby ten volle na gekyk en ontleed nie. Hierdie is oppervlakkig en is dit my oortuiging en was dit die bedoeling van die begin van die gesprek af was, om te probeer bepaal waarom dominees begin twyfel oor huule reoping ,waarom dfaar onsekerheid intree .
Bestuur van die Kerk was nog nooit bedoel gewees om die dominee se taak te wees nie……wat het van die ouderlinge en diakens geword ? Hy is immers die leraar,onderwyser in die
Woord ,die een wat die eksegese moet doen……wat terloops nogal verwater is deesdae…….
Paulus se skrywe in Filippense 1 vers 10 en verder is my gebed vir elke prediker wat n grootse taak het en dan mag ons ook vir geen oomblik vergeet dat God SY kerk bou en nie ons nie….ons is slegs instrumenteel om die Evangelie volgens Sy opdrag uit te voer.(Romeine 10:13,14)
Dis ver van my af om aan enige een van julle aanstoot te gee……net n vermaning om in die Woord te bly…..dis al wat ons het en ooit sal nodig he…..nie insette van enige iemand anders nie, en as jy lees in ander boeke, lees dan met onderskeiding en insig en bly in die Waarheid van God se Woord .
NIEMAND kan daartoe byvoeg of wegvat nie.
NIEMAND kan dit beter stel as wat die Woord dit self stel nie.
Tot later…….ek vertrou ons stop nie hier nie
Gegroet
Johan du Toit