{ARGIEF}

4.    Is die skakelpersoon tussen die gemeentelike vrouebediening en die sinodale kantoor vir vrouelidmate.  Sy moet inligting wat sy ontvang aan die komitee en vrouelidmate kommunikeer soos van toepassing.

5.    Tree altyd op in noue samewerking met en na raadpleging van haar komitee.

6.    Belê in samewerking met die sekretaresse vergaderings, stel sakelyste op en sien toe dat dokumentasie bewaar word en korrespondensie hanteer word.

7.    Neem leiding by vergaderings.  In haar afwesigheid tree die ondervoorsitter of aangewese bestuurslid op as voorsitter.

8.    Gee in vergaderings aan alle lede ‘n billike geleentheid om haar sienswyse oor ‘n saak te stel, veral om te verhoed dat daar buite die byeenkoms menings, of griewe of voorstelle uitgespreek word wat binne die byeenkoms moes geskied.

9.    Handhaaf normale vergaderingsprosedure

10. Delegeer sover moontlik haar verantwoordelikhede

11. Verteenwoordig, wanneer sy deur die ring daartoe verkies word, die vrouelidmate by die sinodale kommissie

12. Verteenwoordig die vrouebediening by gemeentelike kommissies en/of die kerkraad soos die kerkraad dit plaaslik reel.

13. Doen jaarliks verslag van die vrouebediening se werksaamhede by die kerkraad en by die Sinodale kantoor.

Ondervoorsitter

1.    Neem leiding in die afwesigheid van die voorsitter of wanneer sy deur die voorsitter versoek word om die voorsitterstoel in te neem.

2.    Ondersteun die voorsitter en voer alle opdrgte uit waartoe sy deur die voorsitter of komitee versoek word.

3.    Sorg vir goeie onderlinge verhoudings en motiveer die vrouelidmate deur haar eie entoesiasme en lojaliteit

Sekretaresse

1.    Is ‘n volwaardige lid van die bestuur

2.    Voer haar opdragte in noue skakeling met die voorsitter uit.

3.    Sien in samewerking met die voorsitter toe dat vergaderings ordelik afgehandel word, omsendbriewe hanteer word en korrespondensie opgevolg en afgehandel word.

4.    Gee uitvoering aan die opdragte en besluite van die bestuur.

5.    Is verantwoordelik vir die kennisgewing, sakelys, reëlings en notules van die bestuur asook ander take soos deur die bestuur besluit.

6.    Sorg dat ‘n presensielys by byeenkomste sirkuleer.

7.    Moet toesien dat notules afgeneem en veilig bewaar word

Tesourier

1.    Die boekhouding van die Vrouelidmate word deur die kassier van die gemeente gedoen.

2.    Indien die Vrouelidmate ook ‘n eie interne boekhouding van hulle fondse verlang, ontvang die tesourier van die vrouelidmate alle gelde en betaal dit aan die kassier oor.

3.    Sy reik ‘n kwitansie uit vir elke bedrag wat sy ontvang.

4.    Sy doen alle aanvrae vir uitbetalings deur die gemeente se kassier.

5.    Sy is verantwoordelik  vir die opstel van die vrouelidmate se jaarlikse begroting.

6.    Saam met die skriba/kassier stel sy aan die einde van die jaar ‘n finansiële verslag op.  Hierdie verslag word as deel van die vrouelidmate se jaarverslag aan die kerkraad voorgelê. Die boekhouding van die vrouelidmate word deur die kassier van die gemeente gedoen.