{ARGIEF}

Stichting Zebra ZA-NL

Hierdie artikel het verskyn in die PThU se maandblad om Stigting Zebra bekend te stel:

De belangstelling voor Zuid-Afrika vanuit Nederland is na de val van apartheid sterk verminderd. Dit betreft ook de theologie en het kerkelijk leven. Er zijn belangrijke uitzonderingen. Maar verschillende ZA- predikanten vertellen dat zij en hun gemeenten betrokkenheid van Nederlandse collega’s missen. Er is begrip voor de achtergronden daarvan, maar niettemin zijn er gevoelens van gemis. Ook nu is er behoefte aan belangstelling en solidariteit in de processen van transformatie die de samenleving en ook de kerken doormaken. Er zijn in veel gemeentes grote teleurstellingen op de weg naar gerechtigheid en verzoening. De nood aan sociaal perspectief, aan betrouwbaarheid en vertrouwen in politieke leiders is groot. Veel families zijn uiteengevallen en getekend door problemen gerelateerd aan aids. Veel blanke jongeren trekken weg; ten gevolge van ‘regtstellende aktie’ is het vinden van een baan voor hen moeilijk. Predikanten zijn zwaar belast in hun taken om hun gemeentes te bemoedigen en te leiden. Nederlandse theologen kunnen een bijdrage leveren, onder meer op grond van een (deels) gemeenschappelijke calvinistische traditie en tegen de achtergrond van diverse contextuele, pastorale en ecclesiologische toerusting. Van beide kanten is bij ontmoeting en uitwisseling te winnen en te leren. Inmiddels hebben ds. Nel van Doorn (Badhoevedorp), dr. Frederick Marais en ondergetekende het initiatief genomen voor kortdurende uitwisselingen van predikanten en kerkelijk werkers. Dr. Frederick Marais is verbonden aan Buvton/ Communitas, bureau voor werkbegeleiding en nascholing van predikanten (verbonden aan de Universiteit van Stellenbosch), van de Nederduits Gereformeerde Kerk en de Verenigende Gereformeerde Kerk. Stichting Zebra ZA-NL is opgericht, die onder meer fondsen werft ten behoeve van de uitwisseling, met in Zuid-Afrika en in Nederland een Raad van Advies.

De formule van de ontmoetingen is als volgt: enige voorbereiding op afstand, tien dagen te gast zijn in een gemeente bij een collega, en vervolgens een gezamenlijke cursus/ studieconferentie. Inmiddels zijn drie bijeenkomsten gehouden in Zuid-Afrika, waarbij twee een contextueel pastorale cursus omvatten; één cursus was voor vrouwelijke predikanten aangaande hun specifieke posities. Voertalen: Afrikaans, Nederlands, Engels.

In november 2008 zullen zeven predikanten uit Zuid-Afrika logeren bij Nederlandse collega’s en daarna met hen een cursus volgen op seminarium Hydepark, over ‘luisterrijk leiderschap’ o.l.v. F. Marais. Collega Marais schreef over de betekenis van de uitwisseling:

‘Die geboorte van die Stigting het alles te make met die kosbare ervaring om blootgestel te word aan ’n radikaal verskillende konteks met die luukse van gesprekgenote wat iets van ’n kulturele, historiese en teologiese erfenis verstaan.  En hoe verskillend is die kontekste nie tussen Suid-Afrika en Nederland nie. Klein, groot, waterryk en waterarm, sekuler en Christendom, mono-talig en meer-talig, oorwegend Europees en Afrika.  En tog tussen dit alles loop die dun lyn van die geskiedenis wat begrip moontlik maak. Ja seker is dit nodig dat daar aan alle kante fyn geluister sal word, steriotipes afgebreek word, kontekste nie vanuit eie konteks verstaan behoort te word nie.  In die proses het ons geleer ontstaan kostbare vriendskappe maar miskien belangriker: ’n verassend nuwe begrip vir eie konteks.’

Hanneke Meulink-Korf, u.d. pastoraat vestiging Leiden (tot 1-10-2008)