{ARGIEF}

 In Latyns beteken respek om weer te kyk, amper soos oor-kyk. Letterlik beteken dit om te “re-spect” soos in spectacles. Dit vra vir ‘n ander, tweede en dieper kyk. Dit vra veral om deur die oë van Jesus te kyk, met ander woorde, respek vra dat ons geestelik kyk en dat ons deur die kruis van Jesus kyk. Hierdie betekenis van respek verweef daarom die kyk en die hoe – kyk (wat ons gesindheid, ingesteldheid en houding kan verraai), met ons optrede, of ons handeling op dit wat ons sien. Respek vra dus van ons om nuut te kyk, weer te kyk, deur Christus se oë te kyk, anders te kyk en daarom ook om anders te doen, anders op tree, anders te handel. Dus respek eis ten diepste dan om anders te leef.

Vraag 2 Hoe kan respek ons moreel sukkellende samelewing help.

As ons Respek verstaan, as weer-kyk of oor-kyk : Dan help dit ons klaar met ons verskillende verhoudinge. As respek ons basis van ons verhoudinge en sakebedryf word,  dit die gom van ons burgerlike samelewing word, dit die moraal tussen verskillende godsdiens-aanhangers en die norm in konflikhantering, dan vorder ons beslis in die morele opbou proses. So word dit ons vervoermiddel tot ‘n menswaardige samelewing en die etiese bedryf van sake.

Vraag 3. Hoekom is respek vir Christene so belangrik?

Vanuit ‘n Christelike perspektief, het ons respek en toon ons respek omdat ons glo almal in die beeld van God geskape is en ons daarom die beeldskap in die ander erken. So gesien, moet ons weet dat, wanneer ons respek aan ander toon, ons eintlik respek aan God in die persoon toon.

Vraag 4. Watter ander voordele hou dit vir ons in as ons mekaar respekteer?

Deur mekaar te respekteer, mekaar se besittings, verantwoordelikhede en veral lewe te respekteer, kan ons bevry word van al ons vooroordele, afguns, en stereotiperinge – Kan respek ons weglei en uitlei oor ons valse persepsies na vele moontlikhede van saamgroei, saamleef en samehorigheid,  saamdoen en saamleer tot die daarstel van ‘n beter veiliger gemeenskap waar respek in al ons wedervaringe soos ‘n kol op ‘n bruid se rok sal uitstaan. Want u sien, respek pleeg nie diefstal, verkrag nie, mishandel nie, is nie skuldig aan korrupsie nie, maak nie dood nie). Respek wek, respek skep, respek doen goed, erken en respek gun).

Respek wat in familie verband bloot gelê word, kinders wat van kleinsaf hierin onderlê word, skole wat  waardesisteem en waardebeoefeningsprogram ter inskerping ondesteun kan ’n onmeetbare bydra lewer in die skep van goeie en gesonde menseverhoudinge. Respek as bousteen kan ons beskerm teen onnodige seer, kommer, vrese, spanninge en konflik. Dit het die potensiaal om die onbekende aan ons te ontsluit en mense te transformeer tot vreedsame, omgee en respekvolle burgers.