{ARGIEF}

Ons hoop hierdie aantekeninge gaan jou hierdie week help in jou
nadenke oor hierdie teksgedeelte asook die spesifieke preekstudie.
Indien jy enige verdere gedagtes/voorstelle het, hoor ons graag van
jou.  Laai die week se Seisoen van Luister PowerPoint aanbieding hier af.

AANTEKENINGE BY MATT 16:13-20 

 • Ons
  is nog in die proses om die “formaat” van hierdie bydraes uit te
  sorteer in terme van lengte, inhoud en dies meer. Maar soos ek dit
  verstaan, is die doel van dié pogings om veral by die derde afdeling
  van die preekstudies (die homiletiese deel) ‘n paar opmerkings te maak
  wat verder met die aktualisering van die teks kan help. Meeste van die
  studies is ‘n jaar gelede geskryf, voorbeelde wat gebruik is,
  toepassings wat gemaak is, kan dus reeds gedateer wees.
 • Ek dink die skrywer van die preekstudie vat in die heel eerste paragraaf  van
  sy studie die kernmomente van die teks vas as hy noem dat dit veral oor
  twee sentrale identiteitsvrae gaan: Wie is Jesus en wie is die kerk?
  Die antwoord op beide vrae word ten diepste deur mense se konteks
  bepaal. Jesus en die dissipels se eerste eeuse konteks (met die
  voorrang van die groep bo die individu) en óns konteks (met die
  voorrang van die individu bo die groep) kleur ons antwoorde dikwels
  onbewustelik (vgl. die dissipels se verkillende antwoorde – Johannes
  die Doper, Elia, Jeremia).
 • Terwyl
  ek hierdie aantekeninge skryf, is ek saam met die M Div-klas van
  Stellenbosch in Kleinmond (waar daar terloops ‘n week gelede die
  tragiese moord op ‘n bejaarde egpaar plaasgevind het). Ons is besig met
  ‘n “healing of memories” werskwinkel waar ons die hulp het van ervare
  fasiliteerders van die “Institute for the Healing of Memories”. Die
  doel van die werkswinkel is om die studente te help om hulle verhale in
  kleingroepies vir mekaar te vertel. Maar dié verhale word vertel teen
  die agtergrond van die politieke en ekonomiese situasie van die tyd en
  land waarin hulle groot geword het. In die groep is daar swart en wit
  studente, uit die VGK, NGK, Presibiteriaanse Kerk, Lutherse Kerk en
  onafhanklike kerke. Daar is ook vier studente uit Duitsland. Die
  ouderdomme van die studente wissel tussen 23 en 53. Dus ‘n diverse
  groep met diverse agtergronde – kinders van beide “perpetrators” én
  “victims”, verhale van eer en skaamte, van gedurende en ná apartheid.
 • Die
  verhale wat hulle eers op ‘n groot stuk papier moes skets en dan in ‘n
  kleingroep moes vertel, gaan oor elkeen se identiteit (wie is jy?),
  maar ook oor die gemeenskap en veral oor die geloofsgemeenskap (wie is
  die kerk?) waar hulle groot geword het. Die volgende vraag wat hiermee
  verband hou, is hoe hierdie geloofsgemeenskap se lewe en werk deur die
  groter gebeure in die land geraak is? In hierdie verhale is daar ‘n
  paar interessante goed wat na vore gekom het. Ek noem ‘n paar wat dalk
  met die aktualisering van die preek kan help.
 • Eerstens,
  is daar die onderliggende behoefte by elkeen van ons om groter
  klarigheid oor hierdie “wie” te kry, maar dit is baie duidelik dat ons
  almal daarvoor terugdeins. Selfs net om te begin om ‘n skets van jou
  verlede te maak, of ‘n aspek daarvan te herbesoek is nie eenvoudig nie.
  En dit bring my by ‘n tweede aspek van ons besig wees met dié soeke na
  identiteit, en dit is naamlik dat daar dikwels baie pyn in hierdie
  verhale opgesluit lê. Verskillende vorme van pyn – die pyn van
  menswaardigheid wat aangetas is, die pyn van wat sisteme van
  onderdrukking en geweld aan mense gedoen het, die pyn van sonder een óf
  albei ouers groot te word, die pyn van gedwonge verskuiwings, die pyn
  van verwyte en agressie, die pyn van stereotipering, die pyn van
  uitsluiting en marginalisering, die pyn van verbrokkelde gesinne en
  afwesige pa’s, die pyn van die verlies van geliefdes op ‘n
  verskeidenheid van maniere.
 • Dit
  lyk vir my, behalwe vir die terapeutiese waarde van pyn wat in
  vertroulikheid met ander gedeel word, lê die betekenis van hierdie tipe
  van aktiwiteite ook op ‘n paar ander vlakke. Die studente leer mekaar
  se agtergronde beter ken, ontwikkel begrip en sensitiwiteit vir dit wat
  positief én negatief hulle lewens- en geloofsvorming beinvloed het.
  Hulle leer om mekaar se kwesbaarheid (mekaar se eer en skaamte) te
  beskerm, hulle leer om te luister – om mekaar se vreugdes, hartseer en
  vrese te hoor. Daar vind “bonding”, “bridging” én “linking” in terme
  van sosiale kapitaal plaas. “Belonging, believing and behaving” kom op
  interessante maniere bymekaar uit.
 • Ek
  dink dit is presies op hierdie punt wat Matt 16:13-20 ‘n sleutelrol in
  dié hermeneutiese proses kan speel, want ons soeke na identiteit (deur
  ons besig wees met die verlede) kry ‘n nuwe fokus as ons dit op ‘n
  kreatiewe manier verbind aan die twee onderliggende vrae wat die teks
  op die tafel plaas: Wie is Jesus en wie is die kerk? Anders gestel: as
  ek my vir ‘n oomblik in Petrus se skoene moes plaas, wat sou ék
  antwoord op Jesus se vraag: Wie sê jy/julle is ek? En wat sou Jesus van
  mý belydenis sê. In die lig van die teks lyk dit vir my of ons eers
  klarigheid begin kry oor “wie ons is”, as ons geantwoord het op die
  vraag “wie Jesus is”? My eie menswaardigheid kry nuwe betekenis as die
  besef by my deurdring dat God die mens waardig geag het om onder ons te
  kom woon. Meer as dit, dat Hy as Seun van God ons menswaardigheid kom
  herstel het. Wie ek dus “in Christus” is (Paulus), bepaal ten diepste
  my identiteit, my keuses en my gedrag – my “believing, belonging and
  behaviour”.
 • Die
  rede waarom dié vrae belangrik is? Ons weet mos uit ervaring dat ons
  beeld van God en van Christus, ons beeld van die mens en van die kerk
  bepaal. Christologie, antropologie en ekklesiologie is hier
  onlosmaaklik aan mekaar verbonde.
 • In
  ‘n tyd van transformasie, van liminaliteit, van onsekerheid en
  xenofobia is dit noodwendig dat ons dié vrae vra. En dit is gewoon nie
  wys om so vinnig as moontlik die spreekwoordelike gate wat ons in ons
  agterplase gegrawe  het (foute van die verlede,
  apartheid, ongeregtigheid) te probeer bedek nie – ons kinders en
  kleinkinders gaan in daardie gate val. Daar is genoeg voorbeelde van
  lande waar dit met slegte gevolge gebeur het, dalk op die oomblik besig
  is om te gebeur, as ons maar net aan Zimbabwe dink. Op die lang duur
  werk dit nie. Daar is natuurlik ander uitweë om verby hierdie
  hindernisse te probeer kom – Australië, die VSA en Engeland kan dalk
  vir ‘n tydjie ons laat glo dat ons verby dit gekom het. Die ongeluk is
  egter, waar daar nie ‘n “healing of memories” plaasgevind het nie, het
  dié verhale ‘n manier om jou selfs na hierdie lande te agtervolg. Een
  of ander tyd haal dit ‘n mens in en moet jy noodgedwonge daarmee deel.
 • Een
  van baie aktuele voorbeelde wat ons sou kon gebruik, is die tragiese
  gebeure van die vier seuns van Waterkloof wat verlede week 12 jaar
  tronkstraf gekry het. Ons almal weet dat hulle misdaad binne ‘n groter
  sisteem verstaan moet word. Die onderliggende rassisme wat in baie
  ouerhuise nog aan die orde van die dag is, het dikwels hierdie tipe
  optrede tot gevolg. Die tragiek is, ons herken dit so pynlik in ons eie
  lewens – daarom waag ons nie om die “eerste klip op te tel nie”.
 • Ander
  bronne wat ons moontlik verder in ons nadenke kan help is onder andere:
  Ernst Conradie se boekie “Christian Identity”; Castells se “The power
  of identity”; ‘n onderhoud wat ‘n verslaggewer van Die Burger met Deon
  Snyman op 1 Augustus (van die Institute for Restitution) gevoer het;
  die nuutste uitgawe van die VGK se koerant met die veelseggende opskrif
  “The Tears of Xenophobia” met ‘n verskeidenheid artikels wat spesifiek
  met die identiteitsvrae worstel; Coenie Burger se publikasie “Ons weet aan wie ons behoort” (Lux Verbi).

 Ian Nell